علیمردانی

کارفرما: آقای علیمردانی

لوکیشن: مازندران-بابل

مساحت سایت: 301 مترمربع

مساحت ساختمان: 232 مترمربع

معمار: آرش خطیر

سرپرست طراحی: موژان بهرو-یاسمن تقی نیا

همکاران طراحی: مهران مکارمی-رعنا ولی زادگان

سال ساخت: 1400

HOME
PROJECTS

علیمردانی

Alimardani

کارفرما: آقای علیمردانی

لوکیشن: مازندران-بابل

مساحت سایت: 301 مترمربع

مساحت ساختمان: 232 مترمربع

معمار: آرش خطیر

سرپرست طراحی: موژان بهرو-یاسمن تقی نیا

همکاران طراحی: مهران مکارمی-رعنا ولی زادگان

سال ساخت: 1400

HOME
PROJECTS