استودیو خطیر تیم

مهم ترین بخش یک دفتر معماری،فضای آن می باشد،به طوری که نشان دهنده جزییات در طراحی و خط فکری آن مجموعه است. در حال حاضر طراحی دفاتر و شرکت ها با توجه به کاربری آنها متغیر می باشد و تا حد امکانسعی در شفاف کردن فضا های آن محیط می شود به طوری که ارتباط بصری در تمام فضا های یک مجموعه برقرار باشد.

در دفتر معماری آرش خطیر، با توجه به تفکیک فضا های مورد نیاز و عملکرد هر کدام ، یک تقسیم بندی شفاف در فضا ایجاد شده است.به عنوان یک پروژه بازسازی ، محدودیت های زیادی پیش روی طراحی و اجرای پروژه قرار داشت،از قبیل ارتفاع کم، نور گیر های نامناسب ، ستون های مزاحم و سازه نابه سامان.

با توجه به تمام چالش ها، با توجه به محدودیت زمان،پروژه در 25 روز آماده بهره برداری شد. تفکیک فضا ها نسبت به عملکرد، دارای رنگ بندی مجزا می باشد تا هر فضا یک حس متعلق به آن فضا را داشته باشد.

ارتباط فضایی در پلان به بهترین شکل رعایت شده و با توجه به مساحت و عملکرد ها، تقسیم بندی فضاها ایجاد شده است.

تفکیک عملکردی هر فضا برای ارتباط بهتر پلان ایجاد شده است.

 • یک فضای تقسیم بدو ورود
 • نورگیر های شرقی غربی و گردش هوا در واحد
 • ارتباط بصری تمام بخش ها با هم و ایجاد
 • عمق دید در فضا برای بزرگنمایی فضا.
 • لکه های رنگ سبز در بخش آتلیه برای حس سر زندگی و انرژی
 • استفاده از رنگ های گرم در قسمت لابی برای حس آرامش
 • تنالیته رنگ آبی در بخش مدیریت برای حس اعتماد و اطمینان

تمامی نکات قید شده در طراحی این فضا در نظر گرفته شده تا در متراژ 143 مترمربع، بهترین تفکیک فضا و بهترین نورگیری را داشته باشد. تمام تاسیسات واحد بروزرسانی شده، ادوات مکانیکال هوشمند سازی شده و تمام سیستم های برقی هوشمند و قابل کنترل میباشد.

HOME
PROJECTS

استودیو خطیر تیم

Arash Khatir Team Office

مهم ترین بخش یک دفتر معماری،فضای آن می باشد،به طوری که نشان دهنده جزییات در طراحی و خط فکری آن مجموعه است. در حال حاضر طراحی دفاتر و شرکت ها با توجه به کاربری آنها متغیر می باشد و تا حد امکانسعی در شفاف کردن فضا های آن محیط می شود به طوری که ارتباط بصری در تمام فضا های یک مجموعه برقرار باشد.

در دفتر معماری آرش خطیر، با توجه به تفکیک فضا های مورد نیاز و عملکرد هر کدام ، یک تقسیم بندی شفاف در فضا ایجاد شده است.به عنوان یک پروژه بازسازی ، محدودیت های زیادی پیش روی طراحی و اجرای پروژه قرار داشت،از قبیل ارتفاع کم، نور گیر های نامناسب ، ستون های مزاحم و سازه نابه سامان.

با توجه به تمام چالش ها، با توجه به محدودیت زمان،پروژه در 25 روز آماده بهره برداری شد. تفکیک فضا ها نسبت به عملکرد، دارای رنگ بندی مجزا می باشد تا هر فضا یک حس متعلق به آن فضا را داشته باشد.

ارتباط فضایی در پلان به بهترین شکل رعایت شده و با توجه به مساحت و عملکرد ها، تقسیم بندی فضاها ایجاد شده است.

تفکیک عملکردی هر فضا برای ارتباط بهتر پلان ایجاد شده است.

 • یک فضای تقسیم بدو ورود
 • نورگیر های شرقی غربی و گردش هوا در واحد
 • ارتباط بصری تمام بخش ها با هم و ایجاد
 • عمق دید در فضا برای بزرگنمایی فضا.
 • لکه های رنگ سبز در بخش آتلیه برای حس سر زندگی و انرژی
 • استفاده از رنگ های گرم در قسمت لابی برای حس آرامش
 • تنالیته رنگ آبی در بخش مدیریت برای حس اعتماد و اطمینان

تمامی نکات قید شده در طراحی این فضا در نظر گرفته شده تا در متراژ 143 مترمربع، بهترین تفکیک فضا و بهترین نورگیری را داشته باشد. تمام تاسیسات واحد بروزرسانی شده، ادوات مکانیکال هوشمند سازی شده و تمام سیستم های برقی هوشمند و قابل کنترل میباشد.

HOME
PROJECTS