آسا

کارفرما: آقای عزیزی

لوکیشن: مازندران-بابل

مساحت سایت: 330 مترمربع

مساحت ساختمان: 553 مترمربع

معمار: آرش خطیر

سرپرست طراحی: موژان بهرو-یاسمن تقی نیا

همکاران طراحی: مهران مکارمی-پرهام کلانی

سال ساخت: 1400

HOME
PROJECTS

آسا

Asa

کارفرما: آقای عزیزی

لوکیشن: مازندران-بابل

مساحت سایت: 330 مترمربع

مساحت ساختمان: 553 مترمربع

معمار: آرش خطیر

سرپرست طراحی: موژان بهرو-یاسمن تقی نیا

همکاران طراحی: مهران مکارمی-پرهام کلانی

سال ساخت: 1400

HOME
PROJECTS