سالن زیبایی بیتا

پروژه: سالن زیبایی

کارفرما: خانم اسماعیلی

لوکیشن:مازندران_قائمشهر

مساحت سایت: 140 مترمربع

مساحت ساختمان: 166 مترمربع

معمار: آرش خطیر

سرپرست طراحی: موژان بهرو-یاسمن تقی نیا

تیم طراحی: هدی شیخ الاسلامی-پرهام کلانی

سال طراحی: 1399

HOME
PROJECTS

سالن زیبایی بیتا

Bita Beauty Salon

پروژه: سالن زیبایی

کارفرما: خانم اسماعیلی

لوکیشن:مازندران_قائمشهر

مساحت سایت: 140 مترمربع

مساحت ساختمان: 166 مترمربع

معمار: آرش خطیر

سرپرست طراحی: موژان بهرو-یاسمن تقی نیا

تیم طراحی: هدی شیخ الاسلامی-پرهام کلانی

سال طراحی: 1399

HOME
PROJECTS