جواهری دریای نور

در این پروژه بازسازی کوچک مقیاس، چالش های بسیاری وجود داشته است.متراژ کم فضا و فرسوده بودن، دو مورد از چالش های اصلی این پروژه بودند.با وجود مساحت حداقلی پروژه، می بایست دسترسی ها به گونه ای شکل بگیرد که فضا به دو بخش خصوصی و عمومی تقسیم شود و با نگاه به کاربری پروژه، نیاز بوده که فضایی امن و مطمئن ایجاد شود. با تشکیل ارتباط مستقیم فضای خصوصی همچون ویترین جواهری با فضای پشت کانتر ها و ایجاد راه عبور تا قسمت انتهایی، مسیر خصوصی پروژه جانمایی شد.به علت مقیاس کوچک پروژه، در راستای تفکیک رنگ و متریال فضا، دیوار های اصلی با متریال های روشن و نورپردازی در کنار متریال آینه، جهت افزایش عمق فضا طراحی شد. استفاده از سنگ طبیعی شیار خورده در جداره های کانتر های داخلی و امتداد این متریال به نمای پروژه، علاوه بر ایجاد هماهنگی فضای داخلی و خارجی، با توجه به کاربری پروژه، ارزش مناسبی به فضا افزود.بازی با خطوط، نور و متریال های شفاف و غیر شفاف در کنار یکدیگر در داخل و نمای پروژه، این جواهری به شکل خاصی از کاربری های موجود در همسایگی تفکیک شده و بر اساس کاربری مختص خود، مورد توجه استفاده کنندگان قرار گرفنه است.

کارفرما: آقای اکبریان

لوکیشن : مازندران-بابل

مساحت ساختمات: 39.15 مترمربع

معمار: آرش خطیر

سرپرست طراحی:موژان بهرو-یاسمن تقی نیا

همکاران طراحی: مهران مکارمی-الناز تیموری-هدی شیخ الاسلامی

مدیر اجرایی: امیرخطیر

سرپرست تیم اجرایی: حسین قهرمانی

سال ساخت:1401

HOME
PROJECTS

جواهری دریای نور

Daryaye Noor Jewelry

در این پروژه بازسازی کوچک مقیاس، چالش های بسیاری وجود داشته است.متراژ کم فضا و فرسوده بودن، دو مورد از چالش های اصلی این پروژه بودند.با وجود مساحت حداقلی پروژه، می بایست دسترسی ها به گونه ای شکل بگیرد که فضا به دو بخش خصوصی و عمومی تقسیم شود و با نگاه به کاربری پروژه، نیاز بوده که فضایی امن و مطمئن ایجاد شود. با تشکیل ارتباط مستقیم فضای خصوصی همچون ویترین جواهری با فضای پشت کانتر ها و ایجاد راه عبور تا قسمت انتهایی، مسیر خصوصی پروژه جانمایی شد.به علت مقیاس کوچک پروژه، در راستای تفکیک رنگ و متریال فضا، دیوار های اصلی با متریال های روشن و نورپردازی در کنار متریال آینه، جهت افزایش عمق فضا طراحی شد. استفاده از سنگ طبیعی شیار خورده در جداره های کانتر های داخلی و امتداد این متریال به نمای پروژه، علاوه بر ایجاد هماهنگی فضای داخلی و خارجی، با توجه به کاربری پروژه، ارزش مناسبی به فضا افزود.بازی با خطوط، نور و متریال های شفاف و غیر شفاف در کنار یکدیگر در داخل و نمای پروژه، این جواهری به شکل خاصی از کاربری های موجود در همسایگی تفکیک شده و بر اساس کاربری مختص خود، مورد توجه استفاده کنندگان قرار گرفنه است.

کارفرما: آقای اکبریان

لوکیشن : مازندران-بابل

مساحت ساختمات: 39.15 مترمربع

معمار: آرش خطیر

سرپرست طراحی:موژان بهرو-یاسمن تقی نیا

همکاران طراحی: مهران مکارمی-الناز تیموری-هدی شیخ الاسلامی

مدیر اجرایی: امیرخطیر

سرپرست تیم اجرایی: حسین قهرمانی

سال ساخت:1401

HOME
PROJECTS