فلاح

کارفرما: آقای فلاح

لوکیشن: مازندران-بابل

مساحت سایت: 1637 مترمربع

مساحت ساختمان: 821 مترمربع

معمار: آرش خطیر

سرپرست طراحی: موژان بهرو-یاسمن تقی نیا

همکاران طراحی: مهران مکارمی-پرهام کلانی

سال ساخت: 1400

HOME
PROJECTS

فلاح

Fallah

کارفرما: آقای فلاح

لوکیشن: مازندران-بابل

مساحت سایت: 1637 مترمربع

مساحت ساختمان: 821 مترمربع

معمار: آرش خطیر

سرپرست طراحی: موژان بهرو-یاسمن تقی نیا

همکاران طراحی: مهران مکارمی-پرهام کلانی

سال ساخت: 1400

HOME
PROJECTS