فروشگاه جمه

کارفرما: آقای میر

لوکیشن: مازندران-بابلسر

مساحت ساختمان: 71.3 مترمربع

معمار: آرش خطیر

مدیر طراحی: موژان بهرو

سرپرست تیم فنی: یاسمن تقی نیا

سرپرست طراحی: مهران مکارمی-آناهیتا براری

تیم طراحی: پرهام کلانی-الناز تیموری

سال ساخت:1402

HOME
PROJECTS

فروشگاه جمه

JEME Store

کارفرما: آقای میر

لوکیشن: مازندران-بابلسر

مساحت ساختمان: 71.3 مترمربع

معمار: آرش خطیر

مدیر طراحی: موژان بهرو

سرپرست تیم فنی: یاسمن تقی نیا

سرپرست طراحی: مهران مکارمی-آناهیتا براری

تیم طراحی: پرهام کلانی-الناز تیموری

سال ساخت:1402

HOME
PROJECTS