کریمی

پروژه ویلایی کریمی، واقع در بابلسر، در سایتی به مساحت 230 متر مربع واقع شده است. با توجه به ابعاد نه چندان وسیع سایت پروژه، سعی شده مناسب ترین بهره گیری از سایت با توجه به خواسته های طراحی کارفرما صورت گیرد و بنایی با مساحت 310 مترمربع در نظر گرفته شود.
جهت بهره گیری بیشتر از نور طبیعی، پنجره های وسیعی در نما تا حد امکان ایجاد شده است. با ترکیب مناسب متریال سیمانی سفید و سنگ امپرادو به توناژ رنگی تیره، در کنار درختی که در نما شاخص شده است، سعی شده جلوه مدرن و قابل توجهی در نمای پروژه ایجاد شود. با توجه به ارتفاع درخت و پیش بینی فضای احتمالی رشد آن در نما، با ایجاد اسکای لایت در سقف قسمت ورودی، این محدودیت از پیش رو برداشته شده است.
در طراحی فضای ورود سعی شده دید باز و سرتاسری جهت وسیع تر به نظر رسیدن فضا ایجاد شود.
به دلیل ایجاد طراحی داخلی متفاوت برای پروژه، پله دسترسی به طبقه اول متفاوت با پله دسترسی به بام در نظر گرفته شده است.
در طبقه اول نیز با ایجاد تراسی به نسبت وسیع، با ورودی سرتاسری، دید وسیعی به فضای باز ایجاد شده و نور مناسبی به فضای داخل وارد شده است.

کارفرما:احسان کریمی

لوکیشن:مازندران-بابلسر-صفاییه

مساحت سایت: 230 متر مربع

مساحت بنا: 310 مترمربع

معمار: آرش خطیر

سرپرست طراحی: موژان بهرو-یاسمن تقی نیا

سرپرست تیم اجرایی: امیر خطیر

سال طراحی:1397

HOME
PROJECTS

کریمی

Karimi

کارفرما:احسان کریمی

لوکیشن:مازندران-بابلسر-صفاییه

مساحت سایت: 230 متر مربع

مساحت بنا: 310 مترمربع

معمار: آرش خطیر

سرپرست طراحی: موژان بهرو-یاسمن تقی نیا

سرپرست تیم اجرایی: امیر خطیر

سال طراحی:1397

پروژه ویلایی کریمی، واقع در بابلسر، در سایتی به مساحت 230 متر مربع واقع شده است. با توجه به ابعاد نه چندان وسیع سایت پروژه، سعی شده مناسب ترین بهره گیری از سایت با توجه به خواسته های طراحی کارفرما صورت گیرد و بنایی با مساحت 310 مترمربع در نظر گرفته شود.
جهت بهره گیری بیشتر از نور طبیعی، پنجره های وسیعی در نما تا حد امکان ایجاد شده است. با ترکیب مناسب متریال سیمانی سفید و سنگ امپرادو به توناژ رنگی تیره، در کنار درختی که در نما شاخص شده است، سعی شده جلوه مدرن و قابل توجهی در نمای پروژه ایجاد شود. با توجه به ارتفاع درخت و پیش بینی فضای احتمالی رشد آن در نما، با ایجاد اسکای لایت در سقف قسمت ورودی، این محدودیت از پیش رو برداشته شده است.
در طراحی فضای ورود سعی شده دید باز و سرتاسری جهت وسیع تر به نظر رسیدن فضا ایجاد شود.
به دلیل ایجاد طراحی داخلی متفاوت برای پروژه، پله دسترسی به طبقه اول متفاوت با پله دسترسی به بام در نظر گرفته شده است.
در طبقه اول نیز با ایجاد تراسی به نسبت وسیع، با ورودی سرتاسری، دید وسیعی به فضای باز ایجاد شده و نور مناسبی به فضای داخل وارد شده است.

HOME
PROJECTS