مظفر

پروژه ویلای مظفر، واقع در شهر بابلسر، در زمینی با مساحت 412 متر مربع در سال 1399، طراحی شده و این طرح با مساحت 184 متر مربع بنا، در سال 1401 اجرای آن به طور کامل  به پایان رسیده است.کانسپت طراحی این ویلا، تحت تاثیر لوکیشن، همسایگی ها و اقلیم شکل گرفته است.ایجاد حجم و فرم مثلثی همراستا با محیط پیرامونی و بافت منطقه، علی الخصوص از جهت خطوط سقف و آسمان ولی با فرمی متفاوت که در آن تیزی های حجم با سطوح کرو و نرم تلفیق شده، سبب شده جنبه های متفاوتی از طراحی نمایان شود و همچنین خواسته ذهنی کارفرما به نتیجه مطلوب برسد.در این طرح،ترکیب معماری بومی و مدرن از لحاظ حجم و متریال، حس سادگی و حضور در اقلیم را نیز القا کرده است.شکل گیری حیاط و فضای سبز و باز در هر دو جهت شمالی و جنوبی، نور مناسب از هر دو جبهه را در کنار کوران هوای مناسب در فضای داخلی بوجود آورده است.طراحی فضای استخر با این فرم،در کنار لندسکیپ طراحی شده، با توجه به اینکه مساحت کمی برای فضای خارجی ویلا در طراحی پروژه باقی مانده بود، خود چالشی بود که در طرح نهایی، به طور کامل به آن پاسخ داده شد.

کارفرما:مظفریان

‌‎لوکیشن: مازندران، بابلسر

‌‎مساحت زمین: 412 مترمربع

مساحت ساختمان: 184 مترمربع

‌‎معمار: آرش خطیر

‌‎مدیر طراحی: موژان بهرو‌‎سرپرست تیم فنی: یاسمن تقی نیا

‌‎تیم طراحی: پرهام کلانی-مهران مکارمی

‌‎مدیر اجرایی : امیر خطیر

‌‎سرپرست تیم اجرایی : نادر پیچکا

عکاسی: دید استودیو

‌‎سال طراحی: 1399

‌‎شروع اجرا : فروردین 1400

‌‎پایان اجرا : خرداد 1401

HOME
PROJECTS

مظفر

Mozzafar

پروژه ویلای مظفر، واقع در شهر بابلسر، در زمینی با مساحت 412 متر مربع در سال 1399، طراحی شده و این طرح با مساحت 184 متر مربع بنا، در سال 1401 اجرای آن به طور کامل  به پایان رسیده است.کانسپت طراحی این ویلا، تحت تاثیر لوکیشن، همسایگی ها و اقلیم شکل گرفته است.ایجاد حجم و فرم مثلثی همراستا با محیط پیرامونی و بافت منطقه، علی الخصوص از جهت خطوط سقف و آسمان ولی با فرمی متفاوت که در آن تیزی های حجم با سطوح کرو و نرم تلفیق شده، سبب شده جنبه های متفاوتی از طراحی نمایان شود و همچنین خواسته ذهنی کارفرما به نتیجه مطلوب برسد.در این طرح،ترکیب معماری بومی و مدرن از لحاظ حجم و متریال، حس سادگی و حضور در اقلیم را نیز القا کرده است.شکل گیری حیاط و فضای سبز و باز در هر دو جهت شمالی و جنوبی، نور مناسب از هر دو جبهه را در کنار کوران هوای مناسب در فضای داخلی بوجود آورده است.طراحی فضای استخر با این فرم،در کنار لندسکیپ طراحی شده، با توجه به اینکه مساحت کمی برای فضای خارجی ویلا در طراحی پروژه باقی مانده بود، خود چالشی بود که در طرح نهایی، به طور کامل به آن پاسخ داده شد.

کارفرما:مظفریان

‌‎لوکیشن: مازندران، بابلسر

‌‎مساحت زمین: 412 مترمربع

مساحت ساختمان: 184 مترمربع

‌‎معمار: آرش خطیر

‌‎مدیر طراحی: موژان بهرو‌‎سرپرست تیم فنی: یاسمن تقی نیا

‌‎تیم طراحی: پرهام کلانی-مهران مکارمی

‌‎مدیر اجرایی : امیر خطیر

‌‎سرپرست تیم اجرایی : نادر پیچکا

عکاسی: دید استودیو

‌‎سال طراحی: 1399

‌‎شروع اجرا : فروردین 1400

‌‎پایان اجرا : خرداد 1401

HOME
PROJECTS