MVM گلکانی

دفتر اداری شرکت خودرویی MVM ، واقع در شهر بابل، با مساحت حدود 193 مترمربع، به صورت بنای وضع موجود ، جهت تغییر کاربری و طراحی داخلی به تیم طراحی سپرده شده.نیاز ها و موارد مد نظر کارفرما جهت تغییر کاربری فضا، سبب شد تا با اضافه کردن دیوایدر هایی جهت رسیدن به نتیجه مطلوب جانمایی فضایی شویم.ستون های موجود که عاملی مزاحم در فضای کلی پروژه بودند، جانمایی کاربری های جدید را دشوار کرده بودند و سعی شد تا با حل کردن آنها در میان جداره ها ، این مسئله را بهبود بخشیم.بعد از فیکس شدن جانمایی فضا ها، جهت تفکیک و تعریف متفاوت آنها، از ترکیب رنگ ها استفاده شده.ترکیب رنگ های اصلی سیاه و سفید و خنثی ، درکنار رنگ های جذاب زرد و قرمز، به صورت سازماندهی شده در سقف، کف و جداره ها که هر یک از فضا ها بسته به عملکرد آن فضا، دارای ترکیب رنگی اختصاصی می باشند.این پروژه پس از اتمام روند طراحی، طی سه ماه به صورت کامل اجرا و بهره برداری شد.

کارفرما: آقای گلکانی

لوکیشن: مازندران-بابل

مساحت ساختمان: 193 مترمربع

معمار: آرش خطیر

مدیر طراحی: موژان بهرو

سرپرست تیم فنی: یاسمن تقی نیا

سرپرست طراحی: مهران مکارمی-آناهیتا براری

همکاران طراحی: هانیه لامع-پگاه بابازاده

مدیر اجرایی: امیر خطیر

سرپرست تیم اجرایی: عبدالله موسوی

سال ساخت:1401

HOME
PROJECTS

MVM گلکانی

MVM Golkani

دفتر اداری شرکت خودرویی MVM ، واقع در شهر بابل، با مساحت حدود 193 مترمربع، به صورت بنای وضع موجود ، جهت تغییر کاربری و طراحی داخلی به تیم طراحی سپرده شده.نیاز ها و موارد مد نظر کارفرما جهت تغییر کاربری فضا، سبب شد تا با اضافه کردن دیوایدر هایی جهت رسیدن به نتیجه مطلوب جانمایی فضایی شویم.ستون های موجود که عاملی مزاحم در فضای کلی پروژه بودند، جانمایی کاربری های جدید را دشوار کرده بودند و سعی شد تا با حل کردن آنها در میان جداره ها ، این مسئله را بهبود بخشیم.بعد از فیکس شدن جانمایی فضا ها، جهت تفکیک و تعریف متفاوت آنها، از ترکیب رنگ ها استفاده شده.ترکیب رنگ های اصلی سیاه و سفید و خنثی ، درکنار رنگ های جذاب زرد و قرمز، به صورت سازماندهی شده در سقف، کف و جداره ها که هر یک از فضا ها بسته به عملکرد آن فضا، دارای ترکیب رنگی اختصاصی می باشند.این پروژه پس از اتمام روند طراحی، طی سه ماه به صورت کامل اجرا و بهره برداری شد.

کارفرما: آقای گلکانی

لوکیشن: مازندران-بابل

مساحت ساختمان: 193 مترمربع

معمار: آرش خطیر

مدیر طراحی: موژان بهرو

سرپرست تیم فنی: یاسمن تقی نیا

سرپرست طراحی: مهران مکارمی-آناهیتا براری

همکاران طراحی: هانیه لامع-پگاه بابازاده

مدیر اجرایی: امیر خطیر

سرپرست تیم اجرایی: عبدالله موسوی

سال ساخت:1401

HOME
PROJECTS