مزرعه پروتئین

کارفرما: آقای مقدسی

لوکیشن: مازندران_بابل

مساحت طراحی: 193مترمربع

معمار: آرش خطیر

سرپرست طراحی: موژان بهرو-یاسمن تقی نیا

همکاران طراحی: مهران مکارمی-هدی شیخ الاسلامی

سال اتمام: 1400

PROJECTS
PROJECTS

مزرعه پروتئین

Protein Farm

کارفرما: آقای مقدسی

لوکیشن: مازندران_بابل

مساحت طراحی: 193مترمربع

معمار: آرش خطیر

سرپرست طراحی: موژان بهرو-یاسمن تقی نیا

همکاران طراحی: مهران مکارمی-هدی شیخ الاسلامی

سال اتمام: 1400

PROJECTS
PROJECTS