زانکو

کارفرما:آقای اکبریان

لوکیشن:مازندران-بابلسر

مساحت سایت: 235 متر مربع

مساحت ساختمان:382 متر مربع

معمار:آرش خطیر

سرپرست طراحی:موژان بهرو-یاسمن تقی نیا

تیم طراحی:پرهام کلانی-مهران مکارمی-هدی شیخ الاسلامی-هانیه لامع

مدیر اجرایی:امیر خطیر

سرپرست تیم اجرایی:تلیمان تبارسعید

عکاسی:محمد حسن اتفاق

سال ساخت:1400

HOME
PROJECTS

زانکو

Zanco

کارفرما:آقای اکبریان

لوکیشن:مازندران-بابلسر

مساحت سایت: 235 متر مربع

مساحت ساختمان:382 متر مربع

معمار:آرش خطیر

سرپرست طراحی:موژان بهرو-یاسمن تقی نیا

تیم طراحی:پرهام کلانی-مهران مکارمی-هدی شیخ الاسلامی-هانیه لامع

مدیر اجرایی:امیر خطیر

سرپرست تیم اجرایی:تلیمان تبارسعید

عکاسی:محمد حسن اتفاق

سال ساخت:1400

HOME
PROJECTS